Du er her

Fravær

Langvarig sykdom regnes som gyldig fravær i videregående skole. Også i følge de nye fraværsreglene fra 1. august 2016. Fravær på grunn av kronisk sykdom eller funksjonshemming strykes fra første dag om du fremviser gyldig dokumentasjon.

Dette regnes som dokumentert fravær i videregående skole:

  • Fremvist legeerklæring
  • Erklæring fra fysioterapeut
  • Dokumentasjon fra tannlege 
  • Erklæring fra psykolog
  • Dokumenterte timer hos rådgiver
  • Dokumenterte timer ved PPT
  • Opplæring i hjemmet på bakgrunn av enkeltvedtak om spesialundervisning
  • Organisert studiearbeid etter avtale med faglærer eller rektor. 

Du kan kreve at inntil 10 skoledager med dokumentert fravær per skoleår ikke skal føres på vitnemålet. Bare hele dager kan strykes, ikke enkelttimer. Har du brukt opp denne kvoten, skal også ditt dokumenterte fravær bli ført som fravær. 

Læreren kan mangle grunnlag for vurdering, selv om du ikke har overtrådt fraværsgrensen, for eksempel ved høyt dokumentert sykefravær. Bakgrunnen for dette er at læreren må ha tilstrekkelig vurderingsgrunnlag for å sette karakter. Grunnlaget for vurdering skal fortsatt være kompetansemålene i faget etter læreplanverket. Du skal varsles skriftlig dersom det er tvil om du kan få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i ett eller flere fag

Fravær i videregående skole