Du er her

Spesialundervisning

Ifølge opplæringsloven har elever rett til spesialundervisning når han/hun ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet. Det er viktig å presisere at sykdom eller fravær i seg selv ikke gir rett til spesialundervisning. 

Ved behov for spesialundervisning henviser skolen deg til Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Det er PPT som skriver sakkyndig vurdering som medfører en eventuelll rett til spesialundervisning, rektor ved skolen fatter enkeltvedtak. 

Elever som får spesialundervisning får opprettet en individuell opplæringsplan (IOP). Denne evalueres årlig.  Elever i videregående skole kan få spesialundervisning i enten ordinært eller tilrettelagt opplæringsløp. I et ordinært løp må eleven bestå alle fag for å få vitnemål.

I et tilrettelagt løp er det mål om kompetanse på et lavere nivå (grunnkompetanse). I et tilrettelagt løp velges det ut enkelte fag eller deler av fag, hvor det er avvik fra målene i læreplanen. Ved tilrettelagt løp oppnås et kompetansebevis.

Ved mål om studiekompetanse og vitnemål kan ikke eleven fritas fra vurdering med karakter, selv om de har IOP i et fag med unntak av to fag: kroppsøving og sidemål.