Du er her

Studier ved høgskole eller universitet

Ved studier på høgskoler og universitet er det mulig å søke dispensasjon fra ordinært studieopptak og få vurdering på særskilt grunnlag. Dersom det ikke er mulig å få generell studiekompetanse på grunn av CFS/ME finnes det alternative muligheter.

Om det er behov for særskilt vurdering eller særskilt tilrettelegging er søknadsfristen 1. mars når en søker studier ved høgskole eller universitet. Du kan søke om særskilt vurdering om du på grunn av sykdom har fått dårligere karakterer enn du ellers ville fått om du var frisk.

Dokumentasjon fra lege bør legges ved søknaden.

Universitets- og høgskoleloven § 4-3 har bestemmelser om læringsmiljø. Det vil si at det fysiske og psykiske arbeidsmiljø er fullt forsvarlig ut fra en samlet vurdering av hensynet til studentenes helse, sikkerhet og velferd. 

«Institusjonen skal, så langt det er mulig og rimelig, legge studiesituasjonen til rette for studenter med særskilt behov. Tilretteleggingen må ikke føre til en reduksjon av de faglige krav som stilles ved det enkelte studium.»  For mer informasjon: www.samordnaopptak.no