Du er her

Studier ved høgskole eller universitet

Ingen har rett til høyere utdanning, men utdanningsinstitusjonene er forpliktet til å gjøre tilrettelegginger, i den grad det er mulig, for sine studenter.

Ved studier på høgskoler og universitet er det mulig å søke dispensasjon fra ordinært studieopptak og få vurdering på særskilt grunnlag. Her er det opp til hvert enkelt lærested å vurdere hver enkelt sak. Dersom det ikke er mulig å få generell studiekompetanse på grunn av CFS/ME finnes det alternative muligheter. Om du for eksempel er 25 år og kan dokumentere at du på grunn av sykdom/funksjonsnedsettelse ikke er i stand til å oppfylle kravet om generell studiekompetanse, er det mulig å søke om fritak.

Universitets- og høgskoleloven § 4-3 har bestemmelser om læringsmiljø. Det vil si at det fysiske og psykiske arbeidsmiljø er fullt forsvarlig ut fra en samlet vurdering av hensynet til studentenes helse, sikkerhet og velferd. Alle utdanningsinstitusjoner skal i dag blan annet ha en kontaktpersoner for studenter med nedsatt funksjonsevne.

«Institusjonen skal, så langt det er mulig og rimelig, legge studiesituasjonen til rette for studenter med særskilt behov. Tilretteleggingen må ikke føre til en reduksjon av de faglige krav som stilles ved det enkelte studium.»  For mer informasjon: www.samordnaopptak.no