Du er her

Videregående skole og høyere utdanning

Det vil ofte være aktuelt med tilrettelegging på skolen. Noen må bruke mer enn normert tid til skolegang/studier. Som hovedregel er det bedre med hyppige, korte økter på skole/studieplass, enn få lange økter. Rådgivere på utdanningsinstitusjoner kan gi råd om muligheter for tilrettelagt skole/studier og hjelp til et tilpasset utdanningsløp. 

Individuell plan og samarbeidsmøter der du, sammen med helsepersonell og fagpersoner rundt deg (representanter fra skole, NAV, fastlege osv) møtes jevnlig for å samordne mål og tiltak, kan være nyttig.

Individuell tilrettelegging i skolen er viktig, og for noen nødvendig. Det er mulig å ta videregående skole over flere år ved å ta færre fag fordelt over et lengre utdanningsløp. Oppfølgingstjenesten som finnes i hver kommune/fylkeskommune kan gi råd. I tillegg spiller rådgiver ved de enkelte skoler, Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) og faglærere en viktig rolle for samarbeid og individuell tilrettelegging. Ved studier på høgskoler og universitet er det mulig å søke dispensasjon fra ordinært studieopptak og få vurdering på særskilt grunnlag. Ved behov kan du også søke om utvidet tid ved eksamen og/eller transport til og fra studiested.

Personer med CFS/ME kan også ha behov for ergonomiske tiltak på skolen, som lys- og lyddempende tiltak, hvilestol eller tilgang på hvilerom. Dersom ditt funksjonsnivå er så redusert at dette går utover skole eller studier bør NAV kontaktes. Henvendelse og erklæringer til NAV utarbeides av fastlegen. Se hvordan dette gjøres i Nasjonal veileder for CFS/ME (kapittel 5)