Hopp til innholdet

Behandling

Det finnes i dag ingen medisinsk behandling som kan kurere CFS/ME. Det som tilbys av behandling er derfor rettet mot lindring av symptomer, og strategier som kan bidra til mestring og bedring i pasientenes funksjon og livskvalitet. 

Rehabilitering ved CFS/ME har fokus på både biologiske, psykiske og sosiale aspekter ved en persons sykdom. Rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler.

Flere aktører kan samarbeide om å gi bistand til pasientens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne. Variasjoner i grad, stabilitet/ustabilitet og forløp i sykdommen vil være utslagsgivende i forhold til hvilke rehabiliteringstilbud pasientene kan ha utbytte av, alt fra kompleks rehabilitering i spesialisthelsetjenesten til lavterskeltilbud i kommunale helsetjenester.

Alle helseforetak i Norge er pålagt å ha adekvat utredning og behandling til pasienter med CFS/ME. Etter utredning vil det bli gitt individuelle råd og anbefalinger til videre tiltak. De fleste som får diagnosen CFS/ME med mild eller moderat grad, vil rådes til rehabilitering der de har god kjennskap til CFS/ME. Andre vil kunne ha nytte av tiltak nær bosted eller i eget hjem. Det en har av tilbud i regionen må tilpasses den enkeltes funksjonsnivå og koordineres av fastlegen, gjerne med individuell plan og ansvarsgruppe.