Hopp til innholdet

Arbeid

Å være langvarig syk er utfordrende i forhold til både arbeidsliv og økonomi. Sykdommen rammer i forskjellig grad, og har gjerne et svingende forløp. Det bør derfor gjøres en bred og individuell kartlegging av ditt funksjonsnivå og dine muligheter for arbeid på tross av funksjonssvikten. Det kan gjøres i samarbeid med NAV lokalt, NAV Arbeidsrådgivning (ARK), eller arbeidsgiver.

Mange vil ha nytte av en individuell plan, hvor målsetninger og tiltak samordnes. Det kan gjøres på tverrfaglige møter/samarbeidsmøter bestående av helsepersonell, fag -personer fra NAV og arbeidsliv, i tillegg til deg selv og eventuelt dine pårørende.

Nasjonal veileder

Godt samarbeid mellom helsetjenesten rundt deg og NAV er avgjørende for å få satt opp gode, individuelle planer som tar hensyn til både din medisinske oppfølging, aktivitetsregulering i dagliglivet, tilrettelegging i arbeidslivet og eventuelle rehabiliteringstiltak.

Når ditt funksjonsnivå er så redusert at det går utover arbeidsliv og økonomi må NAV kontaktes. NAV kan gi råd om tilretteleggende tiltak som kan være aktuelle for deg som kan klare å være i jobb – om de praktiske forholdene blir lagt til rette. Du kan få hjelp til å vurdere hvordan arbeidsplassen din kan tilpasses dine behov.

Det kreves kunnskap og innsikt i tilstanden både for deg og for din arbeidsgiver for å kunne tilrettelegge på best mulig måte. Tiltak som settes i verk må være tilpasset deg og dine behov. Store individuelle forskjeller hos de som er rammet av CFS/ME gjør at det i noen tilfeller er snakk om tilretteleggende ergonomiske tiltak på arbeidsplassen, mens det i andre tilfeller er snakk om hjelp til søknad av AAP eller uføretrygd.

NAV kan også tilby hjelpemidler eller gi tilskudd til arbeidsgiver for å gjøre nødvendige tilpasninger.

Henvendelse og erklæringer til NAV utarbeides av fastlegen din.
Se hvordan dette gjøres i Nasjonal veileder for CFS/ME (kapittel 5).

Gradert sykemelding er et tiltak for å tilpasse arbeid for den enkelte i en periode. Tilrettelegging kan for eksempel være å jobbe kortere dager, ha lettere arbeidsoppgaver eller ha tilgang til hvilerom.

Du kan få reisetilskudd for dekning av nødvendige transportutgifter (drosje) hvis det ikke er mulig å bruke vanlig offentlig transport.

Les mer på nav.no privatperson