Hopp til innholdet

Helse og hverdagsfunksjon

Ulike ytelser i NAV- systemet

Det finnes mange ytelser i NAV-systemet som du vil kunne ha behov for å kjenne til. De forskjellige velferdsordningene nevnt nedenfor finner du nærmere forklart på NAV sine nettsider.

 • Sykepenger
 • Grunnbeløp
 • Arbeidsavklaringspenger (AAP)
 • Uføretrygd
 • Grunnstønad
 • Hjelpestønad

Lenke til disse aktuelle sidene finner du her

Du finner kontaktinformasjon til NAV senteret du selv tilhører her

Henvendelse og erklæringer til NAV utarbeides av fastlegen. Se hvordan dette gjøres i Nasjonal veileder for CFS/ME (kapittel 5).

Gode råd:

 • Ta kopi av alle søknader, vedlegg og brev du sender.
 • Ta vare på alle kvitteringer
 • Ta vare på alle vedtak og brev du mottar.
 • Notér tidspunkter, navn og avtaler fra samtaler og telefonsamtaler.
 • Pass på at du ikke får muntlige avslag.
 • Ta gjerne med deg noen på møter.
 • Husk at du har innsynsrett i din egen sak.
helsenorge.no finner du din helse på nett, som er en god oversikt over hvilke hjelpetilbud som finnes i kommunen. Der finner du blant annet informasjon om fastlegeordningen, TT-kort, brukerstyrt personlig assistent (BPA), støttekontakt, trygghetsalarm, kommunal bolig, helsestasjon, omsorgslønn, hjemmetjenester, ledsagerbevis, parkeringskort og frisklivssentraler.
For mange pasienter med CFS/ME vil det være til god hjelp å ha en individuell plan som verktøy. Alle som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan. Som pasient har du rett til – og skal oppfordres til å delta aktivt i – å beskrive egne mål og behov for tjenester. Les mer om individuell plan i Nasjonal veileder for CFS/ME, eller på helsenorge.no – din helse på nett
For å bedre mestre hverdagen med langvarig sykdom, og for å kunne være mer selvstendig, kan enkelte hjelpemidler være til god hjelp. En kommunal ergoterapeut eller fysioterapeut kan hjelpe deg med å vurdere ditt behov for hjelpemidler. De kan også hjelpe deg med søknaden. Hjelpemidler kan lånes av kommunen hvis perioden ikke overstiger to år (kortvarig lån).Ved mer langvarige lån av hjelpemidler kan også  NAV – hjelpemidler  hjelpe deg. Hjelpemidler og medisinsk utstyr – helsenorge.no
Frikort Hensikten med frikortordningen er å sette et tak for hvor mye hver enkelt skal betale i løpet av ett år, slik at alle skal ha lik mulighet til å bruke den offentlige helsetjenesten. Fra om med 1.januar 2021 har vi et felles egenandelstak for alle tjenestene som inngår i frikortordningen. I 2021 er det nye frikorttaket på 2460 kroner. Frikort blir automatisk utsendt på papir, men du finner det også digitalt ved å logge deg inn på helsenorge.no. Om du har beløp til gode på HELFO, betales dette automatisk tilbake på din konto ved oppnådd frikortgrense.

MER INFORMAsJON

Når du henvises til sykehus, har du rett til å velge hvor du vil ha undersøkelse eller behandling.

Du kan lese om ventetid til utredning og behandling her:

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, har du rett til å få dekket nødvendige utgifter til reise. Du får i utgangspunktet dekket den billigste reisemåten, og du må betale en egenandel. Tlf. pasientreiser: 05 515

Du kan lese mer om klage på vedtak i Nasjonal veileder kapittel 4.7. Pasient- og brukerombudet  i fylket  ditt kan gi deg råd, veiledning og informasjon om rettigheter både som pasient og som pårørende.

Her finner du mer informasjon om temaet:

Helsestasjon og skolehelsetjenesten er et gratis tilbud til alle barn og unge (0-20 år), samt gravide. Helsesøster ved skolene til barn og unge vil naturlig kunne involveres ved behov for tettere oppfølging og tilrettelegging.

Mange har spørsmål rundt graviditet og CFS/ME. Det kan også være behov for tettere oppfølging under graviditet. Her er jordmor i kommunen en sentral person. Helsesøster er viktig i oppfølgingen i etterkant av fødsel.

Familievernet er en spesialtjeneste som har familierelaterte problemer som sitt fagfelt. Familievernkontorene skal gi et tilbud om behandling og rådgivning der det foreligger vansker, konflikter eller kriser i familien.

Familier, par eller enkeltpersoner kan henvende seg direkte til et familievernkontor.

Lege, psykolog, medisinsk eller sosial institusjon eller offentlig myndighet kan henvise klienter til familievernkontor.

Lov om familievernkontorer


Her finner du familievernkontor i nærheten av deg; Bufdir | barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Avlastning er et gratis-,  tilbud til personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid. Avlastning gis ut fra ulike behov og kan organiseres på ulike måter.

Les mer om avlastning her;

Avlastning